Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk > Dane wszczepu >

Świadczeniobiorca - dane osobowe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W sekcji Świadczeniobiorca - dane osobowe, w zależności od rodzaju ankiety, dostępne są do wypełnienia następujące pola edycyjne:

 

Dla ankiety pełnej z umową NFZ:

oTyp osoby

Pacjent

Rodzic albo opiekun prawny;

oTyp identyfikatora;

PESEL,

Osobisty numer identyfikacyjny,

Seria i numer dowodu osobistego,

Seria i numer dowodu paszportu,

Nazwa, seria i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

Numer nadany według formatu: XXXXX-RRRR-NW (dzieci do 6. m-ca życia),

Numer nadany według formatu: XXXXX-RRRR-NN.

oIdentyfikator - zależny od wybranego typu identyfikatora;

oImię (imiona);

oNazwisko;

oWiek (w latach)(pole niedostępne jeśli w polu Typ identyfikatora wybrano PESEL);

oObywatelstwo;

oMiejsce zamieszkania – w pole to wprowadza się kod miejsca zamieszkania, a nie jego nazwę. 7-cyfrowy kod terytorialny gminy z adresu zamieszkania pacjenta można wpisać lub wybrać ze słownika GUS. Po otwarciu słownika należy najpierw określić kryteria wyszukiwania, tj. w polu Województwo wybrać z rozwijalnej listy właściwe województwo, a następnie w polu Nazwa wprowadzić początek lub dowolny fragment nazwy gminy poprzedzony znakiem %. Przykładowo: jeżeli dla woj. śląskiego wprowadzimy fragment %bielsko, na liście zostanie wyświetlona pozycja Bielsko-Biała. Po wprowadzeniu kryteriów, należy wybrać przycisk cbes_btn_szukaj. W tabeli wyświetlą się pozycje odpowiadające zadanemu filtrowi. Aby wybrać właściwą pozycję, należy kliknąć myszą na jej kodzie lub nazwie. W przypadku braku informacji o miejscu zamieszkania pacjenta, w polu należy wpisać BD, a gdy pacjentem jest cudzoziemiec należy ze słownika wybrać właściwe państwa. W tym celu w polu Województwo należy wybrać pozycję PAŃSTWA, a następnie przycisk cbes_btn_szukaj.

oNumer telefonu kontaktowego;

oAdres e-mail.

 

Sekcja "Świadczeniobiorca - dane osobowe" dla ankiety pełnej z umową z NFZ

Sekcja "Świadczeniobiorca - dane osobowe" dla ankiety pełnej z umową z NFZ

 

Dla ankiety pełnej bez umowy z NFZ oraz ankiet uproszczonych:

oTyp osoby:

Pacjent

Rodzic albo opiekun prawny;

oTyp identyfikatora:

PESEL,

Osobisty numer identyfikacyjny,

Seria i numer dowodu osobistego,

Seria i numer dowodu paszportu,

Nazwa, seria i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

Numer nadany według formatu: XXXXX-RRRR-NW (dzieci do 6. m-ca życia),

Numer nadany według formatu: XXXXX-RRRR-NN.

oIdentyfikator - zależny od wybranego typu identyfikatora;

oImię (imiona);

oNazwisko;

oPłeć (pole niedostępne jeśli w polu Typ identyfikatora wybrano PESEL);

oData urodzenia (pole niedostępne jeśli w polu Typ identyfikatora wybrano PESEL);

oWiek (w latach) (pole niedostępne jeśli w polu Typ identyfikatora wybrano PESEL);

oObywatelstwo;

oMiejsce zamieszkania – w pole to wprowadza się kod miejsca zamieszkania, a nie jego nazwę. 7-cyfrowy kod terytorialny gminy z adresu zamieszkania pacjenta można wpisać lub wybrać ze słownika GUS. Po otwarciu słownika należy najpierw określić kryteria wyszukiwania, tj. w polu Województwo wybrać z rozwijalnej listy właściwe województwo, a następnie w polu Nazwa wprowadzić początek lub dowolny fragment nazwy gminy poprzedzony znakiem %. Przykładowo: jeżeli dla woj. śląskiego wprowadzimy fragment %bielsko, na liście zostanie wyświetlona pozycja Bielsko-Biała. Po wprowadzeniu kryteriów, należy wybrać przycisk cbes_btn_szukaj. W tabeli wyświetlą się pozycje odpowiadające zadanemu filtrowi. Aby wybrać właściwą pozycję, należy kliknąć myszą na jej kodzie lub nazwie. W przypadku braku informacji o miejscu zamieszkania pacjenta, w polu należy wpisać BD, a gdy pacjentem jest cudzoziemiec należy ze słownika wybrać właściwe państwa. W tym celu w polu Województwo należy wybrać pozycję PAŃSTWA, a następnie przycisk cbes_btn_szukaj.

oNumer telefonu kontaktowego;

oAdres e-mail;

oWprowadzenie informacji o zgonie

oBrak zgonu

oData zgonu (pole niedostępne jeśli nie zostało zaznaczone Wprowadzenie informacji o zgonie)

oPrzyczyna zgonu (pole niedostępne jeśli nie zostało zaznaczone Wprowadzenie informacji o zgonie)

 

cbes_clip0065

 

W przypadku ankiety statystycznej oraz ankiety uproszczonej dotyczącej badania/porady/kontroli, dane dotyczące świadczeniobiorcy są pobierane z powiązanej ankiety po wprowadzeniu kodu tej ankiety w sekcji nagłówkowej ankiety.