Na formularzu Dane wszczepu dostępne są szczegółowe informacje o wykonanym wszczepie endoprotezy stawowej. Zakres prezentowanych danych różni się w zależności od rodzaju ankiety oraz trybu jej prezentacji; np. w trybie edycji może być mniejszy niż w trybie przeglądu ze względu na fakt, że w nowej wersji systemu RE świadczeniodawca nie musi wprowadzać danych, które są sprawozdawane komunikatem SWIAD.

 

Nagłówkowy fragment ankiety rozliczeniowej w trybie edycji

Nagłówkowy fragment ankiety rozliczeniowej w trybie edycji

 

Ponad ankietą mogą znajdować się poniższe przyciski poleceń, w zależności od edycji/statusu/ankiety:

cbes_btn_nowa_ankieta2 – umożliwia stworzenie nowego dokumentu dotyczącego wszczepu endoprotezy stawowej;

cbes_btn_edytuj – umożliwia przejście do trybu edycji dokumentu. Opcje te są dostępne dla wersji roboczej (wstępnej);

cbes_btn_usun – usunięcie dokumentu, który nie był jeszcze weryfikowany przez oddział wojewódzki NFZ. Opcja ta jest dostępna dla wersji roboczej (wstępnej) ankiety;

cbes_btn_koryguj – umożliwia przejście do trybu Korekty dokumentu. Przycisk ten jest dostępny dla wszystkich statusów weryfikacji poza statusem roboczym - Pozycja wstępna-niedostępna do weryfikacji, przy założeniu że korygowana wersja jest aktualna oraz że dokument nie został usunięty przez Oddział wojewódzki w momencie tworzenia korekty. Po jego naciśnięciu tworzona jest kolejna wersja dokumentu. Poprzednie wersje dokumentu otrzymują status nieaktualny;

cbes_btn_zapisz_wersje_robocza - umożliwia zatwierdzenie dokumentu i zapisanie danych, ale dokument ten nie będzie widoczny dla oddziału wojewódzkiego NFZ. Taki dokument można wielokrotnie modyfikować bez obawy, że zostanie przez oddział wojewódzki NFZ zweryfikowany i tym samym zablokowany. Na początku edycji warto zdecydować, czy wprowadzone informacje mają być wstępnie zarejestrowane, czy też po wprowadzeniu od razu udostępnione oddziałowi wojewódzkiemu NFZ celem weryfikacji. Po wprowadzeniu ostatecznej wersji informacji o zrealizowanym wszczepie endoprotezy stawowej należy użyć przycisku cbes_btn_edytuj, a następnie zatwierdzić używając przycisku cbes_btn_zapisz_zatwierdz_przekaz, aby umożliwić weryfikację dokumentu przez oddział wojewódzki NFZ;

cbes_btn_zapisz_zatwierdz_przekaz - umożliwia zatwierdzenie wprowadzonych do dokumentu informacji o zrealizowanym wszczepie endoprotezy stawowej i tym samym udostępnienie dokumentu do weryfikacji przez oddział wojewódzki NFZ;

cbes_btn_anuluj – powoduje przerwanie procesu wprowadzania do dokumentu informacji o zrealizowanym wszczepie i przejście do okna Przegląd wszczepów;

cbes_btn_raport – umożliwia użytkownikowi utworzenia sprawozdania, w którym zawarte są wszystkie wprowadzone do dokumentu informacje o zrealizowanym wszczepie endoprotezy stawowej. Sprawozdanie przygotowywane jest w formacie PDF;

clip0091 – umożliwia przejście do strony logowania, a tym samym zakończenie pracy w aplikacji;

clip0092 – umożliwia przejście do okna Przeglądu wszczepów.

 

Ankieta zbudowana jest z różnego rodzaju pól, różniących się sposobem wypełniania:

pola uzupełnianie właściwymi danymi pochodzącymi z komunikatu SWIAD;

pola uzupełniane poprzez wybór właściwej pozycji z rozwijalnej listy np. typ identyfikatora, staw, rodzaj endoprotezy, rodzaj operacji, sposób osadzenia;

pola uzupełniane poprzez wybór właściwej pozycji ze słownika lub wpisanie właściwej informacji przez operatora np. kod miejsca zamieszkania, NPWZ głównego operatora, Kod elementu danego wszczepu

pola uzupełniane poprzez wpisanie właściwej informacji przez operatora np. Identyfikator, waga, data operacji, informacje o księgach głównych

Formularz może nie zawierać pól, które są zaczytywane z komunikatu SWIAD. Są to przykładowo pola: umowa, rok, daty przyjęcia i wypisu ze szpitala, daty przyjęcia i wypisu z oddziału, kody resortowe.

 

Ankieta jest podzielona na następujące sekcje:

Nagłówek

Świadczeniobiorca - dane osobowe

Świadczeniobiorca - jednostkowe dane medyczne

Dane pobytu

Jednostkowe dane medyczne - przed zabiegiem

Jednostkowe dane medyczne - w trakcie hospitalizacji

Informacje dotyczące wpisu na listę oczekujących

Informacje o endoprotezoplastyce wraz z elementami wszczepu

Ocena sprawności i bolesności przed zabiegiem - staw biodrowy

Ocena sprawności i bolesności przed zabiegiem - staw kolanowy

Informacje po zakończeniu zabiegu

Badanie/porada/kontrola

Dane weryfikacji

 

Szczegółowy opis sekcji znajduje się w kolejnych rozdziałach.