Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk > Okno główne >

Raporty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W oknie Raporty Świadczeniodawca ma możliwość generowania raportów związanych z wprowadzonymi dokumentami wszczepów. W celu wykonania raportu należy wybrać istniejący zestaw raportu lub wprowadzić nowy zestaw raportu, który będzie zawierał zdefiniowane filtry związane z raportem. Raz stworzony zestaw będzie bazą do tworzenia kolejnych raportów.

 

clip0064

 

clip0065

 

Podczas tworzenia nowego zestawu raportu należy podać filtry, które mają być użyte podczas generowania raportu:

nazwa zestawu filtru

oddział NFZ – wypełniany automatycznie przez aplikację na podstawie danych logowania

rok (początek i koniec okresu) - przedział lat związanych z dokumentami  generowanego raportu

kod świadczeniodawcy - wypełniany automatycznie przez aplikację na podstawie danych logowania

kod umowy – kod umowy dla generowanego raportu

kod produktu kontraktowego

kod produktu jednostkowego

status weryfikacji – status weryfikacji dokumentów wszczepu (możliwość wielowyboru)

status aktualności pozycji (pozycje aktualne, nieaktualne lub wszystkie)

typ identyfikatora (domyślnie - pesel)

identyfikator - numer zależny od wyboru typu identyfikatora

rodzaj operacji – rodzaj wykonanej operacji (pierwotna, rewizyjna, rewizyjna bez wymiany dokumentów, wszystkie)

staw – jakiego stawu dotyczą dokumenty

data wykonania operacji (od–do) – przedział czasu dla wykonanych operacji

data modyfikacji (od–do) – przedział czasu związany z modyfikacjami dokumentów

szablon XSL – szablon raportu. Aktualnie tylko raport dla OW v1 (zaznaczony automatycznie)

 

Użycie przycisku cbes_clip0010 powoduje wygenerowanie raportu w postaci pliku, który może później ostać pobrany.

 

Lista istniejących zestawów filtrów zawiera stworzone zestawy filtrów przez pracowników danego świadczeniodawcy. Istnieje możliwość przeglądu zestawów, ponownego wygenerowania raportu na podstawie zestawu lub pobrania ostatniego raportu skojarzonego z zestawem.

 

Po wybraniu konkretnego zestawu (kolumna ID zestawu), lub po wykonaniu operacji generacji raportu otworzy się okno z przeglądem raportów skojarzonych z danym zestawem filtrów.

 

 

clip0066

 

Górna część okna zawiera listę raportów wygenerowanych na podstawie danego zestawu filtrów.

W ramach dostępnej funkcjonalności można przeglądać raporty, pobierać skojarzone z nimi wygenerowane raporty lub generować nowe raporty na podstawie zestawu filtrów.

Dolna część okna przedstawia dane zestawu filtrów, czyli filtry, na  podstawie których zostały wygenerowane raporty. Zestaw danych jak w oknie definicji.