Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk >

Okno główne

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jeżeli wprowadzone do formularza logowania dane są prawidłowe (to znaczy zgodne z systemem użytkowników), następuje przejście do okna głównego:

 

cbes_clip0059

 

W oknie głównym aplikacji, pod informacją o Rejestrze endoprotezoplastyk, znajdują się przyciski:

cbes_btn_slownik_personelu – umożliwia przejście do podręcznej bazy personelu medycznego realizującego świadczenia endoprotezoplastyki stawowej;

cbes_btn_eksport_slownikow - umożliwia eksport słowników, np. powikłań;

cbes_btn_raporty - umożliwia przejście do okna, w którym Świadczeniodawca ma możliwość generowania raportów związanych z wprowadzonymi dokumentami wszczepów,  opisanego w rozdziale Raporty;

cbes_btn_przeglad_wszczepow – umożliwia przejście do okna Przegląd wszczepów, opisanego w rozdziale Przegląd wszczepów;

cbes_btn_nowa_ankieta - umożliwia otwarcie menu pozwalającego na wybór rodzaju ankiety w celu wprowadzenia nowego dokumentu dotyczącego wszczepu endoprotezy stawowej, opisanego w rozdziale Dane wszczepu;

 

cbes_clip0058

 

W oknie głównym RE dostępne są również następujące sekcje:

Komunikaty – informacje nt. komunikatów wysłanych do świadczeniodawcy z oddziału wojewódzkiego lub Centrali NFZ oraz ich statusie;

Bieżący stan dokumentów – informacje nt. weryfikacji przez oddział wojewódzki NFZ dokumentów dotyczących zrealizowanych przez świadczeniodawcę wszczepów endoprotez stawowych. Należy zwrócić uwagę, że liczba dokumentów poprawnie zweryfikowanych to suma liczby dokumentów zweryfikowanych pozytywnie w ramach weryfikacji automatycznej oraz liczby dokumentów zweryfikowanych pozytywnie w ramach weryfikacji merytorycznej. Podobnie jest dla liczby dokumentów odrzuconych w trakcie weryfikacji: liczba błędów to suma liczby dokumentów zweryfikowanych negatywnie w ramach weryfikacji automatycznej oraz liczby dokumentów zweryfikowanych negatywnie w ramach weryfikacji merytorycznej.