Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk > Okno główne >

Słownik personelu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Przycisk cbes_btn_slownik_personelu, znajdujący się w głównym oknie aplikacji, umożliwia przejście do podręcznej bazy personelu medycznego, czyli lekarzy wykonujących wszczepy endoprotez stawowych. Wybierając ten przycisk, pojawia się okno, w którym zawarte są szczegółowe dane na temat personelu: Nr prawa wykonywania zawodu (musi mieć 7 znaków), Imię, Nazwisko, PESEL oraz Data aktualizacji. Przy każdym wprowadzonym do Słownika personelu lekarzu są dostępne dwa przyciski: Zmień dane, Usuń. Pierwszy z nich służy do aktualizacji informacji o lekarzu, drugi do usunięcia lekarza ze Słownika personelu.

 

clip0057

 

W celu wprowadzenia nowego personelu, należy użyć przycisku clip0058. Otworzy się okno z tabelą, którą należy wypełnić i zatwierdzić przyciskiem clip0059.

 

clip0060

 

Tylko personel z zaznaczonym polem Aktywny będzie wyświetlał się podczas wprowadzania nowego dokumentu do RE o zrealizowanym wszczepie endoprotezy stawowej, po naciśnięciu przycisku otwierającego słownik personelu.

 

Przycisk clip0061 umożliwia przejście do wcześniejszego okna.