Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców >

Zmiany w 2021 roku wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 w sprawie rejestru endoprotezoplastyk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Informacja dla świadczeniodawców dotycząca zmian w Rejestrze endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (RE) – pilotaż nowego modelu RE.

 

Zakres zmian:

1.Oprócz, tak jak dotychczas, rejestrowania ankiet przez świadczeniodawców wykonujących zabiegi endoprotezoplastyki w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia umożliwiono rejestrowanie ankiet przez usługodawców wykonujących takie zabiegi komercyjnie.

2.Wprowadzono nowe rodzaje ankiet i obsługę ankiet w podziale na:

Ankiety pełne zawierające informacje o wszczepach endoprotez stawowych wykonanych w ramach umowy z NFZ z podziałem na:

oAnkiety rozliczeniowe (R)

oAnkiety rozliczeniowe – inna grupa JGP (J)

oAnkiety statystyczne (S)

Ankiety pełne zawierające informacje o wszczepach endoprotez stawowych wykonanych komercyjnie tj. poza umową z NFZ (P).

Ankiety uproszczone dotyczące badania, kontroli czy porady udzielnej w związku ze wszczepioną endoprotezą.

Ankiety uproszczone dotyczące niewykonania zabiegu wszczepienia endoprotezy, w sytuacji gdy pacjent oczekiwał na zabieg ale nie został do niego dopuszczony ze względów medycznych.

3.Rozszerzono zakres informacji wprowadzanych przez operatorów aplikacji RE dla świadczeniodawców do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 w sprawie rejestru endoprotezoplastyk.

a.W przypadku świadczeniodawców wykonujących zabiegi w ramach umowy z NFZ rozszerzeniu ulega zakres gromadzonych danych medycznych natomiast pozostaje bez zmian zakres ewidencjonowanych danych rozliczeniowych. Te dane (medyczne i rozliczeniowe), które są przekazywane komunikatem SWIAD nie są wprowadzane na ankiecie, gdyż pobierane są bezpośrednio z komunikatu SWIAD.

b.W przypadku świadczeniodawców wykonujących zabiegi poza umową z NFZ wszystkie wymagane dane muszą być wprowadzone na ankiecie, w tym szczegółowe dane dotyczące pobytu, gdyż ankieta jest jedynym źródłem informacji. Nie ma natomiast potrzeby ewidencjonowania dane rozliczeniowych dotyczących wykonania świadczenia endoprotezoplastyki.

4.Dostosowano zasady oceny ankiet:

a.W przypadku ankiet pełnych w ramach umowy z NFZ zasady aktualizacji i tworzenia ankiet nie ulegają zmianie, w tym zasady dotyczące wszczepów wykonanych przed 1 stycznia 2014 r.

b.Ankiety dotyczące wszczepów wykonanych poza umową z NFZ oraz ankiety uproszczone nie podlegają weryfikacjom automatycznym tj. podlegają wyłącznie ocenie merytorycznej.

c.Ankiety, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną docelowo będą zasilały rejestr endoprotezoplastyk.

5.Ze względów bezpieczeństwa danych wprowadzono zmiany w sposobie logowania i weryfikacji uprawnień użytkowników. Uwierzytelnianie realizowane jest w oparciu o system KAAS.

6.Wprowadzono techniczne zmiany w sposobie przekazywania ankiet tak aby było możliwe rejestrowanie ankiet bezpośrednio z systemów własnych świadczeniodawców (zmiany po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, nieprzekładające się bezpośrednio na pracę świadczeniodawców z poziomu aplikacji RE).

7.Dostosowano zasady weryfikacji danych do nowego sposobu przekazywania i nowych rodzajów ankiet.

 

Dodatkowe informacje o wprowadzonych zmianach

 

1.Rejestrowanie ankiet.

 

1.1 Dostęp do aplikacji.

Dostęp do aplikacji dla świadczeniodawców w związku z zakończeniem pilotażu jest dostępne tylko pod adresem https://aplikacje.nfz.gov.pl/cbe.

Dostęp do aplikacji dla Oddziałów i Centrali jest pod adresem https://was.cen.nfz.gov.pl/NFZ/CBE/

Dostęp do aplikacji dla konsultantów jest pod adresem https://aplikacje.nfz.gov.pl/cbe/Account/LoginTrybKonsultanta

 

Aplikacja pozwala na dostęp do ankiet świadczeniodawców pilotowanych i niepilotowanych w ustalonym zakresie.

 

Usługodawcy wykonujący wyłącznie zabiegi komercyjne i nieposiadający obecnie ani w przeszłości umowy z NFZ powinni uzyskać dostęp do systemu informatycznego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, co poprzedzone powinno być złożeniem przez nich wniosku o taki dostęp. Po uzyskaniu dostępu zostanie nadamy im kod świadczeniodawcy, który będzie wykazywany na formularzach ankiet. Uzyskanie dostępu do systemu informatycznego OW NFZ nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o udzielane świadczeń.

 

1.2 Ankiety pełne w ramach umowy z NFZ.

Zasady uzupełniania ankiet RE nie uległy zmianie. Po wykonanym świadczeniu endoprotezoplastyki stawowej należy wypełnić ankietę w RE, a jej kod sprawozdać
wraz z innymi wymaganymi informacjami dotyczącymi tego świadczenia komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (komunikatem SWIAD), przesyłanym do właściwego ze względu na miejsce udzielanie świadczeń oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Nową ankietę tworzy się poprzez wybranie z menu pozycji „Nowa ankieta”.

 

CBES_CLIP0057

 

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych informacji należy nacisnąć, tak jak dotychczas, przycisk cbes_btn_zapisz_zatwierdz_przekaz.

 

1.3 Ankiety pełne poza umową z NFZ (komercyjne)

Po wykonanym świadczeniu endoprotezoplastyki stawowej należy wypełnić ankietę w RE. Nową ankietę tworzy się poprzez wybranie z menu pozycji „Nowa ankieta (bez umowy z NFZ)”. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych informacji należy nacisnąć przycisk cbes_btn_zapisz_zatwierdz_przekaz.

 

1.4 Ankiety uproszczone

Po wykonanym badaniu, kontroli czy poradzie udzielonej w związku z wcześniej wykonanym (przez tego samego świadczeniodawcę) świadczeniem endoprotezoplastyki stawowej należy wypełnić uproszczoną ankietę w RE. Nową ankietę uproszczoną tworzy się poprzez wybranie z menu pozycji „Nowa ankieta uproszczona” lub Nowa ankieta uproszczona (bez umowy z NFZ)” w zależności od tego czy badanie/porada/ kontrola były wykonywane w ramach lub poza umową z NFZ. Wymagane jest wybranie typu ankiety uproszczonej tj. wskazanie czy ankieta dotyczy badania, porady lub kontroli czy też dotyczy niewykonania zabiegu.

 

W przypadku pierwszego z nich należy wskazać typ diagnostyki tj. czy opisywane jest badanie, porada lub kontrola.  Wymagane jest także podanie kodu ankiety, w której opisano zabieg, którego dotyczy porada, badanie lub kontrola. W zależności od wybranego typu ankiety uproszczonej ewidencjonowany jest inny zakres danych.  Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych informacji należy nacisnąć przycisk cbes_btn_zapisz_zatwierdz_przekaz.

 

2.Rodzaje ankiet.

Świadczeniodawca wybierając odpowiednią pozycję z menu lub przycisk dedykowany dla nowej ankiety z poziomu przeglądu wszczepów już na tym poziomie określa czy ankieta dotyczy zabiegu endoprotezoplastyki wykonanego w ramach czy poza umową z NFZ.

 

Świadczeniodawca wybierając odpowiednią pozycję z menu lub przycisk dedykowany dla nowej ankiety już na tym poziomie określa czy opisywany jest zabieg (formularz ankiety pełnej) czy badanie/porada/kontrola/niewykonanie zabiegu (formularz ankiety uproszczonej).

 

Świadczeniodawca opisując zabieg wykonany w ramach umowy z NFZ musi wybrać z listy czy jest to ankieta rozliczeniowa, ankieta rozliczeniowa – inna grupa JGP, czy ankieta statystyczna. W zależności od wyboru typu ankiety pola do wypełnienia będą się nieznacznie różniły.

 

cbes_clip0056

 

Ankieta rozliczeniowa (R) dotyczy sytuacji wykonania świadczenia endoprotezoplastyki stawowej i rozliczenia hospitalizacji grupą JGP dedykowaną endoprotezoplastyce.

 

Ankieta rozliczeniowa – inna grupa JGP (J) dotyczy sytuacji wykonania m.in. świadczenia endoprotezoplastyki stawowej i rozliczenia hospitalizacji inną grupy JGP niż grupy dedykowane endoprotezoplastyce. Będą to przypadki, kiedy pacjentowi oprócz wykonania ww. świadczenia zostały udzielone także inne świadczenia, np. po zabiegu pacjent w wyniku powikłań został przeniesiony na inny oddział szpitalny, gdzie miał udzielane innego rodzaju świadczenia, w rezultacie czego hospitalizacja została rozliczona inną grupą. Innym przykładem jest wykonanie w ramach jednej hospitalizacji wielu świadczeń endoprotezoplastyki stawowej, co stanowiło podstawę do wystąpienia do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o rozliczenia grupą 5.52.01.0001363 – Rozliczenie za zgodą płatnika. W takim przypadku dla każdego ze zrealizowanych w ramach tej hospitalizacji świadczeń należy utworzyć ankietę typu J.

 

Ankieta statystyczna (S) dotyczy sytuacji, gdy w ramach jednej hospitalizacji pacjentowi wykonano co najmniej dwa świadczenia endoprotezoplastyki stawowej, np. endoprotezoplastykę pierwotną i rewizyjną, a jedno z nich zostało przedstawione do rozliczenia. W tym przypadku należy sporządzić dwie ankiety: rozliczeniową (dla świadczenia wykazywanego w komunikacie SWIAD do rozliczenia) i statystyczną (dla drugiego świadczenia). Wybierając typ ankiety S, należy zawsze wskazać na związaną z tą samą hospitalizacją pacjenta ankietę rozliczeniową. Wybiera się ją z listy w polu o nazwie „Kod powiązanego dokumentu”. Pamiętać należy, że wprowadzanie danych do RE należy rozpocząć od ankiety rozliczeniowej.

 

Nowe rodzaje ankiet to:

Ankiety dotyczące zabiegów endoprotezoplastyki wykonywanych poza umową z NFZ

Ankiety uproszczone dotyczące badania, kontroli czy porady udzielnej w związku ze wszczepioną endoprotezą

Ankiety uproszczone dotyczące niewykonania zabiegu wszczepienia endoprotezy, w sytuacji, gdy pacjent oczekiwał na zabieg, ale nie został do niego dopuszczony ze względów medycznych.

 

3.Zakres wprowadzanych przez świadczeniodawcę danych do RE.

 

3.1 Zakres danych wprowadzanych przez świadczeniodawcę został dostosowany do zapisów z Rozporządzenia MZ z dnia 3 grudnia 2019 w sprawie rejestru endoprotezoplastyk i obejmuje:

 

Dane osobowe pacjenta:

otyp osoby (pacjent, rodzic lub opiekun prawny) (aktualnie znajduje się w RE),

otyp identyfikatora (numer PESEL, osobisty numer identyfikacyjny, seria i numer dowodu osobistego, seria i numer paszportu, nazwa, seria i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) (aktualnie znajduje się w RE)

oimię (imiona) i nazwisko,

opłeć (aktualnie znajduje się w RE),

oobywatelstwo,

odatę urodzenia,

oadres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji (kod terytorialny, nazwa miejscowości) (aktualnie znajduje się w RE),

onumer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej,

odatę zgonu,

oprzyczynę zgonu (aktualnie znajduje się w RE),

 

Jednostkowe dane medyczne dotyczące pacjenta:

odatę przyjęcia i dokonania wypisu od usługodawcy (aktualnie znajduje się w RE),

otryb przyjęci i wypisu od usługodawcy (aktualnie znajduje się w RE),

omiejsce lub podmiot, z którego usługobiorca został przyjęty,

oliczbę dni hospitalizacji,

omiejsce lub podmiot do którego usługobiorca został przekazany,

oinformacje o czynnikach ryzyka,

oinformacje o chorobach współistniejących,

owykaz produktów leczniczych przyjmowanych przed przyjęciem do szpitala w związku z chorobami przewlekłymi,

oinformacje o produktach leczniczych stosowanych w trakcie hospitalizacji,

oinformacje o produktach leczniczych zleconych przy wypisie oraz o dalszych planach i zaleceniach po wypisie obejmujących diagnostykę, leczenie i rehabilitację,

oinformacje o wykonanych badaniach diagnostycznych:

rodzaj,

datę wykonania,

wyniki,

oinformacje o parametrach antropologicznych:

wagę (aktualnie znajduje się w RE),

wzrost,

wskaźnik masy ciała,

odatę operacji (aktualnie znajduje się w RE),

onumer w księdze głównej przyjęć i wypisów, pod którym dokonano wpisu o przyjęciu usługobiorcy, któremu udzielono świadczenia, rok dokonania wpisu i numer księgi głównej (aktualnie znajduje się w RE),

okod przyczyny głównej według wybranej i obowiązującej w rejestrze kwalifikacji (aktualnie znajduje się w RE),

okody nie więcej niż trzech najważniejszych przyczyn współistniejących według wybranej i obowiązującej w rejestrze klasyfikacji (aktualnie znajduje się w RE),

okody zrealizowanych istotnych procedur medycznych według wybranej i obowiązującej w rejestrze klasyfikacji,

odatę i przyczynę niewykonania zabiegu w przypadku usługobiorcy, u którego nie wykonano zabiegu endoprotezoplastyki,

odatę wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, jeżeli dotyczy;

 

Pozostałe jednostkowe dane medyczne dotyczące endoprotezoplastyk stawowych:

onazwę stawu, którego dotyczy świadczenie, (aktualnie znajduje się w RE),

orodzaj operacji (aktualnie znajduje się w RE),

orodzaj endoprotezy (aktualnie znajduje się w RE),

orodzaj alloplastyki (aktualnie znajduje się w RE),

owykaz wszczepionych elementów (aktualnie znajduje się w RE),

owykonane procedury śródoperacyjne (aktualnie znajduje się w RE),

orodzaj znieczulenia,

otyp artykulacji (w przypadku zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego, ramiennego i łokciowego),

odostęp operacyjny – w przypadku świadczeń pierwotnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego,

ododatkowe elementy wszczepu – w przypadku świadczeń pierwotnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego,

oliczbę operacji rewizyjnych i daty ich wykonania,

oprzyczynę rewizji,

orodzaj i nazwę usuniętego implantu, jeżeli było to przedmiotem zabiegu,

osposób usunięcia trzpienia – w przypadku świadczeń rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego,

oinformację o użyciu spacera – w przypadku świadczeń rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego,

odatę i identyfikator usługodawcy, który wykonał pierwotną endoprotezoplastykę operowanego stawu – w przypadku świadczeń rewizyjnej endoprotezoplastyki stawowej,

ooś kończyny – w przypadku świadczeń pierwotnej endoprotezoplastyki stawu kolanowego,

oużyte przeszczepy – w przypadku świadczeń pierwotnej i rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego,

oinformacje o powikłaniach pooperacyjnych:

rodzaj,

datę wystąpienia,

zastosowane leczenie,

owynik badania sekcyjnego wszczepionej endoprotezy, jeżeli badanie takie przeprowadzono,

oinformacje o ocenie sprawności i bolesności przed zabiegiem (dla stawu biodrowego i kolanowego),

oinformacje o przedoperacyjnych czynnikach ryzyka,

oinformacje zawarte w skierowaniu na zabieg endoprotezoplastyki:

rozpoznanie,

uzasadnienie skierowania,

datę wystawienia skierowania,

identyfikator pracownika medycznego, który wystawił skierowanie;

 

Identyfikator usługodawcy (aktualnie znajduje się w RE)

 

Identyfikator miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (aktualnie znajduje się w RE);

 

Identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy, który:

owprowadził dane do rejestru,

owystawił skierowanie na zabieg endoprotezoplastyki,

owykonał dane świadczenie opieki zdrowotnej (aktualnie znajduje się w RE).

 

W przypadku świadczeniodawców wykonujących zabiegi w ramach umowy z NFZ rozszerzeniu ulega zakres gromadzonych danych medycznych natomiast pozostaje bez zmian zakres ewidencjonowanych danych rozliczeniowych. Te dane, które są przekazywane komunikatem SWIAD nie są wprowadzane na ankiecie, gdyż pobierane są bezpośrednio z komunikatu SWIAD.

 

W przypadku świadczeniodawców wykonujących zabiegi poza umową z NFZ wszystkie wymagane dane muszą być wprowadzone na ankiecie, nie ma natomiast potrzeby ewidencjonowania danych rozliczeniowych dotyczących wykonania świadczenia endoprotezoplastyki.

 

W przypadku ankiet dotyczących zabiegów w ramach umowy z NFZ operator wprowadza w ramach sekcji „Dane o pobycie”, minimalną liczba pól wymaganych do uzupełnienia tj. daty operacji, numerów księgi głównej (KG) oraz numeru prawa wykonywania zawodu głównego operatora. Pozostałe informacje dotyczące pobytu oraz informacje rozliczeniowe, które są automatyczne nanoszone przez system w oparciu o dane z przesłanego przez świadczeniodawcę komunikatu SWIAD. Automatyczne zasilenie nastąpi dopiero wtedy, gdy ww. komunikat zostanie poprawnie zaimportowany do systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia. Do tego czasu ankieta RE nie będzie uzupełniona informacjami pochodzącymi z komunikatu SWIAD oraz nie rozpocznie się proces jej weryfikacji.

 

Należy zwrócić uwagę, że w zależności od tego czy ankieta będzie w trybie edycji (uzupełnienia przez świadczeniodawcę) czy w trybie przeglądu (po wprowadzeniu danych i jej zapisaniu) widok ankiety będzie się różnił. W trybie edycji będą widoczne tylko te pola, które świadczeniodawca będzie uzupełniał, natomiast w trybie przeglądu będą widoczne również pola, które docelowo zostaną zasilone danymi pochodzącymi z komunikatu SWIAD. Jeżeli ankieta zostanie uzupełniona i zapisana, a dane z komunikatu SWIAD nie zostaną jeszcze naniesione, w trybie przeglądu pola z danymi pochodzącymi z ww. komunikatu będą puste – niewypełnione.

 

Poza wyborem typu ankiety, wykazanymi powyżej informacjami dotyczącymi pobytu, świadczeniodawca będzie uzupełniał:

W przypadku ankiety rozliczeniowej – inna grupa JGP oraz ankiety statystycznej świadczeniodawca dodatkowo wprowadza na ankiecie dane dotyczące:

produktu jednostkowego dotyczącego endoprotezoplastyki, czyli produktu, który zostałby wykazany, jeżeli dana endoprotezoplastyka byłaby jedynym świadczeniem realizowanym w ramach hospitalizacji i byłaby przedstawiona do rozliczenia grupą JGP dedykowaną endoprotezoplastyce (wybór pozycji z listy);

rozpoznania wg ICD10 – przyczyny głównej wykonania endoprotezoplastyki (wybór pozycji ze słownika).

W ankiecie statystycznej świadczeniodawca podaje także informacje o procedurach wg ICD9 dotyczących endoprotezoplastyki, tzn. procedurach, które zostały wykonane i zostałyby wykazane, jeżeli dana endoprotezoplastyka zostałaby przedstawiona do rozliczenia (wybór pozycji ze słownika). W ankiecie statystycznej informacje o świadczeniobiorcy, informacje rozliczeniowe oraz informacje o pobycie są uzupełniane na podstawie informacji pochodzących z powiązanej z ankietą statystyczną ankiety rozliczeniowej.

 

3.2 Zakres danych prezentowanych w ankietach, gdy dane pochodzą z komunikatu SWIAD – dotyczy wyłącznie ankiety pełnej z umową NFZ.

 

Z komunikatów SWIAD oprócz danych rozliczeniowych oraz dotyczących pobytu, są pobierane także informacje o:

płci pacjenta

procedurach wg ICD9,

rozpoznaniach wg ICD10 – przyczyna główna i przyczyny współistniejące,

trybie przyjęcia,

trybie wypisu,

dacie zgonu (jeśli zgon był przyczyną zakończenia hospitalizacji)

przyczynie zgonu,

miejscu udzielania świadczeń (część VII i VIII kodu resortowego, kod techniczny
i nazwa komórki organizacyjnej),

wpisie na listę oczekujących.

 

3.3 Zasady aktualizacji, tworzenia nowych ankiet dla świadczeń wykonanych przed 1 stycznia 2014 r. (data operacji wcześniejsza niż 1 stycznia 2014 r.).

 

Tworzenie nowych ankiet z datą operacji przed 1 stycznia 2014 r. jest zablokowane. Jest możliwe dokonywanie korekt ankiet rozliczeniowych, przy czym zakres pól do edycji będzie ograniczony. Edytowane będą mogły być dane dotyczące:

świadczeniobiorcy – waga pacjenta, miejsce zamieszkania;

pobytu – numer prawa wykonywania zawodu głównego operatora;

endoprotezoplastyki – staw, rodzaj operacji, rodzaj alloplastyki, rodzaj endoprotezy, elementy wszczepu, wykonane procedury śródoperacyjne, powikłania, opis.

 

Pozostałe dane kopiowane są z poprzedniej wersji ankiety. W przypadku, gdyby zaistniała konieczność dokonania aktualizacji innych danych niż wskazanych powyżej lub wprowadzenia do bazy dodatkowej ankiety rozliczeniowej dotyczącej okresu sprzed 2014 r. lub ankiety statystycznej, należy poinformować o tym właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Wówczas zostanie przedstawiona procedura uzupełniania danych archiwalnych.

 

4.Zasady weryfikacji danych ankiet.

 

4.1 W przypadku ankiet pełnych w ramach umowy z NFZ zasady aktualizacji i tworzenia ankiet nie ulegają zmianie, w szczególności zasady dotyczące wszczepów wykonanych przed 1 stycznia 2014 r.

4.2 Ankiety dotyczące wszczepów wykonanych poza umową z NFZ oraz ankiety uproszczone nie podlegają weryfikacjom automatycznym tj. podlegają wyłącznie ocenie merytorycznej.

4.3 Wykaz sprawdzeń dotyczących RE wykonywanych po stronie oddziałowej, mających wpływ na rozliczenie świadczenia został rozszerzony o dwa sprawdzenia o kodach:

a.59002001 Sprawdzenie powołania się na ankietę bez umowy (P) w celu rozliczenia zabiegu endoprotezoplastyki

b.59002002 Sprawdzenie powołania się na ankietę uproszczoną w celu rozliczenia zabiegu endoprotezoplastyki

4.4 Weryfikacja poprawności przekazywanych danych medycznych dla wszystkich rodzajów ankiet będzie wykonywana po stronie RE.

c.Weryfikacja bez udziału operatora OW NFZ będzie wykonywana na podstawie sprawdzeń komunikatów xml, zakresu przekazywanych danych i zależności pomiędzy danymi.

d.Weryfikacja merytoryczna z udziałem operatora OW NFZ będzie wykonywana na dotychczasowych zasadach.

 

5.Zmiany w sposobie uwierzytelniania w oparciu o system KAAS.

 

Do logowania się i weryfikacji uprawnień do poszczególnych funkcji wykorzystywane są teraz konta KAAS. Uprawnienia nadawane są systemie do zarządzania uprawnieniami centralnymi tj. w zewnętrznej aplikacji KAAS-MGR-SYS (podobnie jak w przypadku np. ankiet udarowych) dostępnej pod adresem https://dt.nfz.gov.pl/kaas-mgr-sys/f/

 

Kolejne kroki związane z uzyskaniem dostępu do aplikacji RE:

Usługodawcy wykonujący wyłącznie zabiegi komercyjne i nieposiadający obecnie ani w przeszłości umowy z NFZ powinni uzyskać dostęp do systemu informatycznego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, co poprzedzone powinno być złożeniem przez nich wniosku o taki dostęp. Wniosek powinien dotyczyć Oddziału właściwego ze względu na miejsce udzielania świadczenia. To jeszcze nie jest wniosek o dostęp do aplikacji RE.

Po uzyskaniu dostępu do systemu OW NFZ wymagane jest utworzenie kont użytkowników, w tym przynajmniej jeden użytkownik powinien posiadać uprawnienia administratora.

Zarówno w przypadku nowych jak i dotychczasowych świadczeniodawców wymagane jest nadanie użytkownikom uprawnień do RE w aplikacji do zarządzania uprawnieniami centralnymi. W module KAAS nadawane są uprawnienia do systemu RE (i innych systemów centralnych) dla już istniejących użytkowników danego świadczeniodawcy. Użytkownicy świadczeniodawcy zarówno z uprawnieniami administratora jak i bez tych uprawnień są wprowadzani/usuwani z module Administratora CLO_ADM/SZOI.

Przynajmniej jeden użytkownik świadczeniodawcy z uprawnieniami administratora powinien mieć nadane uprawnienie do zarządzania uprawnieniami centralnym, aby mógł nadawać w systemie KAAS oczekiwane uprawnienia innym użytkownikom tego samego świadczeniodawcy. W przypadku RE oczekiwanym uprawnieniem będą uprawnienia do systemu RE:

oUprawnienie dostępowe do aplikacji - uprawnienie wymagane do pracy z systemem

oDostęp do przeglądu wszczepów wraz z wyszukiwaniem

oPrawo do dodawania, edytowania, kasowania wszczepów oraz ich kolejnych wersji

oWprowadzanie komunikatów do komunikatora systemowego

oModyfikacja lokalnego słownika personelu

Dostęp do aplikacji RE dla danego świadczeniodawcy musi być „autoryzowany” przez pracownika OW w aplikacji RE dla OW i Centrali NFZ poprze dopisanie tego świadczeniodawcy do listy świadczeniodawców RE.

Dotychczasowe uprawnienia wykorzystywane i nadawane użytkownikom w aplikacji RE nie będą migrowane do systemu KAAS. Wymagane jest ponowne nadanie odpowiednich uprawnień aktywnym użytkownikom.  

 

UWAGA!

Ze względu na przeprowadzany pilotaż systemu tylko dla części świadczeniodawców i konieczność dodania uprawnień dla nowych użytkowników świadczeniodawców niepilotowanych formatka do nadawania uprawnień w aplikacji RE pozostanie aktywna do zakończenia pilotażu.

 

6.Techniczne zmiany w sposobie przekazywania ankiet tak aby było możliwe rejestrowanie ankiet bezpośrednio z systemów własnych świadczeniodawców.

Zmiana ma charakter techniczny i nie przekłada się bezpośrednio na pracę świadczeniodawców pracujących w aplikacji RE dla świadczeniodawców.

Zmiana ma znaczenie dla tych świadczeniodawców, którzy chcieliby przekazywać ankiety do systemu RE bezpośrednio z własnego sytemu /oprogramowania a nie za pośrednictwem Portalu RE. W tym celu przygotowano protokół wymiany danych oraz zestaw sprawdzeń wykonywanych dla przesłanych komunikatów xml . Sprawdzenia te mają na celu kontrole poprawności przekazywanych danych i pełnią podobną rolę jak walidacje wykonywane na portalu.

Protokół usług wykorzystywany jest także do przekazywania ankiet wprowadzonych na Portalu RE dla świadczeniodawców. Pozwala to na zachowanie spójnych i takich samych zasad kontroli poprawności ankiet tworzonych w systemie RE oraz systemach własnych świadczeniodawców.