Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk > Przegląd wszczepów >

Wyszukiwanie dokumentów

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Informacje o wykonanych wszczepach endoprotez stawowych wprowadza się do Rejestru endoprotezoplastyk w postaci dokumentów. Każdy dokument opisuje jedną operację i ma swój unikatowy, nadany automatycznie przez system kod. Dokumenty te podlegają weryfikacji przez właściwy oddział wojewódzkim NFZ złożonej z dwóch etapów: weryfikacji automatycznej dokonywanej przez system oraz weryfikacji merytorycznej dokonywanej przez pracownika w oddziale wojewódzkim NFZ. Dokument, który przejdzie proces automatycznej weryfikacji z wynikiem pozytywnym  poddawany jest weryfikacji  merytorycznej przez właściwy oddział wojewódzki NFZ, który może dokument zaakceptować lub odrzucić. Dokument odrzucony jak i zaakceptowany przez oddział wojewódzki NFZ może zostać poprawiony przez świadczeniodawcę. Tworzona jest wtedy w systemie kolejna wersja tego dokumentu, natomiast kod dokumentu pozostaje bez zmian. Wersja ta podlega ponownej weryfikacji automatycznej za pomocą „Automatycznej weryfikacji ankiet RE” jak również merytorycznej przez właściwy oddział wojewódzki NFZ. Gdy dokument dostaje status „odrzucona automatycznie” dokument wraca do świadczeniodawcy, który musi przygotować nową wersję dokumentu, która poddawana jest ponownie weryfikacji automatycznej za pomocą „Automatycznej weryfikacji ankiet RE”, gdy otrzyma status „zweryfikowana automatycznie może być dopiero  weryfikowana merytorycznie.

 

Zakres wyświetlanej listy dokumentów w oknie Przegląd wszczepów zależy od wybranych w sekcji Znajdź warunków filtrowania. Listę dokumentów można zawęzić wpisując określone wartości w następujące pola:

Rok – rok rozliczenia świadczenia endoprotezoplastyki stawowej;

Miesiąc – miesiąc rozliczenia świadczenia endoprotezoplastyki stawowej;

Status pozycji:

oaktualna,

onieaktualna.

Status weryfikacji:

opozycja wstępna – niedostępna do weryfikacji (oznaczona ikonką cbes_clip0020).

obrak weryfikacji (dokument wprowadzony przez operatora i jeszcze nie zweryfikowany przez oddział wojewódzki NFZ, oznaczony ikonką clip0042),

ozaakceptowana (oznaczona ikonką cbes_clip0017),

oodrzucona merytorycznie (oznaczona ikonką cbes_clip0018),

ozweryfikowana automatycznie (oznaczona ikonką cbes_clip0016),

oodrzucona automatycznie (oznaczona ikonką cbes_clip0019),

Typ osoby:

oPacjent,

oRodzic albo opiekun prawny.

Typ identyfikatora pacjenta:

oPESEL,

oOsobisty numer identyfikacyjny,

oSeria i numer dowodu osobistego,

oSeria i numer dowodu paszportu,

oNazwa, seria i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

oNumer nadany według formatu: XXXXX-RRRR-NW (dzieci do 6. m-ca życia),

oNumer nadany według formatu: XXXXX-RRRR-NN.

Identyfikator pacjenta;

Przyczyna braku wyników weryfikacji:

oNie dotyczy,

oAnkieta oczekuje na weryfikację automatyczną,

oBrak przekazania pozycji rozliczeniowej powołującej się na ankietę o zgodnym kluczu: kod dokumentu, OW NFZ, kod świadczeniodawcy,

oIstnieje pozycja rozliczeniowa powołująca się na ankietę o zgodnym: kodzie dokumentu, OW NFZ, kodzie świadczeniodawcy lecz księga lub identyfikator pacjenta jest niezgodny,

oAnkieta oczekuje na weryfikację merytoryczną.

Data operacji – data wykonania wszczepu endoprotezy stawowej, można podać zakres dat od… do… w przypadku wyszukiwania dokumentów zawierających informacje o zrealizowanych w określonym przedziale czasowym świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej.

Data wypisu - data wypisu ze szpitala, można podać zakres dat od… do…

Numer ankiety - numer ankiety w Rejestrze endoprotezoplastyk.

Staw - staw którego dotyczy dokument.

Rodzaj ankiety:

oankieta statystyczna,

oankieta rozliczeniowa,

oankieta rozliczeniowa - inna grupa JGP,

oankieta bez umowy z NFZ,

oankieta uproszczona.

Kod powiązanej ankiety.

Kod produktu kontraktowanego.

Kod produktu jednostkowego.

Producent - producent endoprotezy.

Produkt jednostkowy dotyczący endoprotezoplastyki.

KG numer

KG numer wpisu

Po wprowadzeniu warunków filtrowania w wymienionych powyżej polach, należy nacisnąć przycisk cbes_btn_znajdz, celem wyświetlenia listy dokumentów spełniających określone warunki. Zmiana kolejności wyświetlanych dokumentów jest możliwa poprzez klikniecie myszą na nazwie kolumny u góry listy. Kliknięcie na konkretnym kodzie dokumentu lub numerze PESEL spowoduje otwarcie dokumentu zawierającego informacje o zrealizowanym wszczepie endoprotezy stawowej.