Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Uprawnienia dostępu do aplikacji >

Nadawanie uprawnień do systemów centralnych [KAAS-MGR-SYS]

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

System KAAS-MGR-SYS (menadżer uprawnień świadczeniodawcy) jest modułem centralnym przeznaczonym do zarządzania uprawnieniami operatorów świadczeniodawcy.

 

Dla aplikacji Rejestr endoprotezoplastyk zdefiniowane zostały obiekt uprawnień:

Uprawnienie dostępowe do aplikacji - uprawnienie wymagane do pracy z systemem

Dostęp do przeglądu wszczepów wraz z wyszukiwaniem

Prawo do dodawania, edytowania, kasowania wszczepów oraz ich kolejnych wersji

Wprowadzanie komunikatów do komunikatora systemowego

Modyfikacja lokalnego słownika personelu

 

W celu nadania uprawnień operatorom świadczeniodawcy należy przeglądarce internetowej w polu adres, wprowadzić adres aplikacji: https://dt.nfz.gov.pl.

 

Okno powitalne aplikacji

Okno powitalne aplikacji

 

W celu zalogowania się do systemu należy:

1.z rozwijanego pola wyboru wybrać właściwy Oddział Wojewódzki

2.z rozwijanego pola wyboru wybrać typ kontrahenta (dotyczy tylko świadczeniodawców następujących OW NFZ: Dolnośląskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego)

3.w polu Login wprowadzić login użytkownika

4.W polu Hasło wprowadzić hasło użytkownika. Należy pamiętać, że system podczas weryfikacji hasła rozpoznaje duże i małe litery – błędne wprowadzenie dużej/małej litery spowoduje błąd logowania.

5.Kliknąć przycisk cbes_clip0043, aby uruchomić proces logowania do aplikacji.

 

Jeżeli para: login – hasło są poprawne, operator zostanie zalogowany do systemu.

 

Okno logowania dla świadczeniodawców OW NFZ: Dolnośląskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego 

Okno logowania dla świadczeniodawców OW NFZ:
Dolnośląskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego

 

Okno logowania dla świadczeniodawców OW NFZ: Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego

Okno logowania dla świadczeniodawców OW NFZ: Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego

 

 

W przypadku podania nieprawidłowych danych do logowania, wyświetlony zostanie komunikat błędu:

 

Błąd logowania do systemu

Błąd logowania do systemu

 

W celu nadania uprawnienia dostępu do portalu RE należy:

1.W górnej części okna, w sekcji Wybór systemu wybrać Rejestr Endoprotezoplastyk dla świad.

 

cbes_clip0047

 

2.W sekcji Lista operatorów zarejestrowanych u kontrahenta…, należy:

a)korzystając z pola wyszukiwania Wyszukaj operatora po imieniu, nazwisku lub loginie wprowadzić ciąg znaków odpowiadający wyszukiwanym danym – lista zostanie odświeżona automatycznie po wprowadzeniu minimum 3 znaków;

 

Uwaga!

Domyślnie na liście wyświetlanych jest 5 pierwszych znalezionych rekordów. Jeśli wyszukiwany operator nie jest widoczny, należy zmienić liczbę rekordów wyświetlanych na stronie cbes_clip0048 lub precyzyjniej wprowadzić dane wyszukiwanego operatora.

 

b)zaznaczyć pole wyboru przy loginie operatora cbes_clip0049, który ma mieć dostęp do systemu. Czynność spowoduje wyświetlenie sekcji Nadawanie uprawnień (patrz pkt 3)

 

cbes_clip0050

 

3.W sekcji Nadawanie uprawnień wyświetlona zostanie informacja o operatorze, dla którego rejestrowane jest uprawnienie: Uprawnienia operatora… w systemie… Jeśli poprawnie wybrano operatora należy:

a)Dla odpowiedniego obiektu uprawnień RE zaznaczyć opcję cbes_clip0051 w kolumnie Czy operator ma nadane uprawnienie

b)Kliknąć przycisk cbes_clip0052

 

cbes_clip0053