Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk >

Eksport słowników

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Naciśnięcie przycisku cbes_btn_eksport_slownikow, widocznego w oknie Przegląd wszczepów, umożliwia przejście do okna pobierania słowników funkcjonujących w Rejestrze endoprotezoplastyk. Korzystając z operacji Eksport słowników można pobrać następujące słowniki: Endoprotezy, Powikłania, Procedury, Stawy, Komórki, Słowniki stałe, Dostawcy i Nazwy handlowe.  

 

clip0077