Nawigacja:  Aplikacja dla konsultantów > Rejestr Endoprotezoplastyk > Dane wszczepu >

Dane pobytu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W sekcji Dane pobytu dostępne są następujące pola:

Data operacji;

Data przyjęcia do szpitala;

Data wypisu ze szpitala;

Liczba dni hospitalizacji;

Data przyjęcia na oddział;

Data wypisu z oddziału;

Tryb przyjęcia:

oPrzyjęcie w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratownictwa medycznego;

oPrzyjęcie w trybie nagłym - inne przypadki;

oPrzyjęcie planowe na podstawie skierowania;

oPrzyjęcie planowe osoby, która skorzystała ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, zgodnie z uprawnieniami przysługującymi jej na podstawie ustawy;

oPrzeniesienie z innego szpitala;

oPrzyjęcie osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu;

oPrzyjęcie przymusowe;

oPrzyjęcie na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;

Tryb wypisu:

oZakończenie procesu terapeutycznego lub diagnostycznego;

oSkierowanie do dalszego leczenia w lecznictwie ambulatoryjnym;

oSkierowanie do dalszego leczenia w innym szpitalu;

oSkierowanie do dalszego leczenia w innym niż szpital przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

oWypisanie na własne żądanie;

oOsoba leczona samowolnie opuściła podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne przed zakończeniem procesu terapeutycznego lub diagnostycznego;

oWypisanie na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;

oZgon pacjenta;

oOsoba leczona, przyjęta w trybie oznaczonym kodem "9" lub "10", która samowolnie opuściła podmiot leczniczy;

oWypisanie na podstawie art. 46 lub 47 ustawy z dnia 22 lipca 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;

Miejsce lub podmiot, skąd pacjent został przyjęty;

Kod OW NFZ - kod OW NFZ miejsca udzielenia świadczenia;

Kod świadczeniodawcy - kod świadczeniodawcy udzielającego świadczenia;

Kod tech. komórki org. - kod techniczny komórki organizacyjnej udzielającej świadczenie;

Kod resortowy VIII - VIII część kodu resortowego komórki organizacyjnej udzielającej świadczenie;

Kod resortowy VII - VII część kodu resortowego komórki organizacyjnej udzielającej świadczenie;

Adres - adres miejsca udzielania świadczenia;

Wprowadzenie danych dotyczących następnego miejsca pobytu;

Miejsce lub podmiot, gdzie pacjent został przekazany.

 

cbes_clip0099